Vyhledávání

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

V této kategorii nejsou žádné produkty.

Všeobecné obchodní podmínky

 
Všeobecné obchodní podmínky  upravují vztah mezi kupujícím a prodávajícím v oblasti prodeje zboží, které je nabízeno prostřednictvím internetového obchodu www.relaxacnihudba1.webnode.cz.

 

Kupujícímu se doporučuje seznámit se s Všeobecnými obchodními podmínkami a reklamačním řádem .

Tyto podmínky jsou pro obě strany závazné.


1. Základní ustanovení
Kupujícím je zákazník, který má zájem o koupi nabízeného zboží a souhlasí se zněním všeobecných obchodních podmínek. Souhlas se zněním všeobecných obchodních podmínek potvrdí kupující odesláním objednávky prostřednictvím systému nebo jiného objednávacího kanálu (e-mail).

2. Objednání zboží
Objednání zboží prostřednictvím systému elektronického obchodu www.relaxacnihudba1.webnode.cz.
, nebo doručením e-mailové objednávky na adresu „prodávajícího“ je považováno za závaznou objednávku. Objednávka musí obsahovat všechny potřebné údaje nutné k její realizaci (počet a druh zboží, jméno, adresu a kontaktní údaje kupujícího). V případě objednání zboží prostřednictvím elektronického obchodu www.relaxacnihudba1.webnode.cz.
 „kupující“ obdrží obratem automaticky oznámení o přijetí objednávky na e-mailovou adresu zadanou v objednávce spolu s platební výzvou. „Prodávající“ si vyhrazuje právo zrušit objednávku nebo její část. V tomto případě „prodávající“ kontaktuje „kupujícího“ a informuje ho o vzniklé situaci.

3. Platební podmínky
Objednané zboží je možno na základě výzvy k platbě zaplatit následujícími způsoby:
- předem bankovním převodem na účet vedený u České spořitelny
- dobírkou / hotově při převzetí zásilky /
Ceny jsou konečné a jsou uvedeny v Kč (nejsme plátci DPH).

4. Dodání zboží
Objednané zboží bude zasláno v dohodnutém termínu až po připsání platby na účet „prodávajícího“.
V případě zdržení expedice bude kupující vyrozuměn e-mailem na adresu uvedenou v objednávce. Spolu se zbožím obdrží „kupující“ fakturu se všemi potřebnými náležitostmi. V případě nepřipsání platby na účet „prodávajícího“ do 14 kalendářních dnů je objednávka automaticky stornována a žádné smluvní straně z toho nevznikají žádné dodatečné povinnosti. Zboží je zasíláno doporučenou zásilkou (Česká pošta s.p.) na adresu „kupujícího“, uvedenou v objednávce zboží. V případě nevyzvednutí zásilky v termínu daném dopravcem, se zásilka vrací zpět „prodávajícímu“. Za opětovné doručení si Prodávající účtuje poštovné ve stejné výši. Kupující je povinen objednanou zásilku převzít a především uhradit. V případě nevyzvednutí zásilky smí prodejce požadovat smluvní pokutu ve výši 500 kč (viz. Občanský Zákoník § 544 - 545). V případě vrácení nevyzvednuté zásilky bude kupující vyzván
k vysvětlení.
„Prodávající“ si vyhrazuje právo změny cen.

5. Odstoupení od smlouvy
V souladu s § 53 zákona č. 40/1964 Sb. má kupující právo odstoupit od smlouvy bez uvedení důvodu do 14 dní od převzetí. Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, je nutno splnit níže uvedené podmínky:
• Zboží doručit na adresu prodávajícího.
• Zboží doručené zpět na adresu prodávajícího musí být nepoškozené, kompletní a včetně přiložené faktury. V případě vrácení poškozeného nebo nekompletního zboží Vám bude vrácena kupní cena ponížena o adekvátní část. Zboží poslané na dobírku nebude převzato.
• Doporučený způsob vrácení zboží je doporučená zásilka, která je evidována. V případě ztráty zásilky, byla-li poslána obyčejným psaním, nemá „kupující“ nárok na vrácení kupní ceny.
• V případě nedodržení některé z uvedených náležitostí má prodávající právo odmítnout vrácené zboží nebo poměrně snížit částku, za kterou bude zboží přijato zpět.
• Možnost odstoupit od smlouvy se nevztahuje na dodávku zboží vyrobeného na přání „kupujícího“.
„Prodávající“ se zavazuje „kupujícímu“ vrátit zaplacenou kupní cenu nejpozději do 14 dnů od odstoupení na bankovní účet, který je „kupující“ povinen sdělit „prodávajícímu“. Není-li „kupující“ schopen zboží vrátit v původním stavu anebo jeho hodnota byla snížena (došlo k částečnému opotřebování či poškození zboží), je „kupující“ povinen chybějící hodnotu podle ustanovení § 458 odst. 1 obč. zák. nahradit v penězích – formou započtení na vrácenou kupní cenu, která je „kupujícímu“ vyplacena ve snížené hodnotě.

6. Reklamace zboží
Obdrží-li „kupující“ zboží s výrobní vadou, má právo jej reklamovat. Poškozené zboží je nutné pro posouzení oprávněnosti reklamace posoudit „prodávajícím“. V případě oprávněné reklamace, je „kupujícímu“ na náklady „prodávajícího“ zasláno výměnou nové zboží. Záruční doba pro reklamace se řídí §619-627 OZ č. 40/1964 Sb. Záruka se nevztahuje na opotřebení věci způsobené jejím obvyklým užíváním.

7. Ochrana osobních údajů
„Prodávající“ se zavazuje, že osobní údaje poskytnuté „kupujícím“ bude chránit podle platných právních předpisů a nebude je poskytovat třetím stranám, s výjimkou údajů nezbytných pro dopravu zboží „kupujícímu“. Z důvodu, že potřebujeme vyřídit Vaši objednávku, tak zpracováváme Vaše jméno a příjmení, telefon, email atd. a děláme to z toho důvodu, že nám to umožňuje GDPR a osobní údaje budeme zpracovávat, dokud nepřestanete být naším zákazníkem, což nám můžete oznámit na e-mailu.......... makir@volny.cz. 

8. Závěrečná ustanovení
Všeobecné obchodní podmínky jsou platné od 1.1.2014 – „prodávající“ si vyhrazuje právo jejich změn bez předchozího upozornění.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

1.1.      Ochrana osobních údajů kupujícího, který je fyzickou osobou, je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů.

1.2.      Kupující registrací do našeho systému souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno a příjmení, adresa, adresa elektronické pošty, telefonní číslo a bankovní účet (dále společně vše jen jako „osobní údaje“).

1.3.      Kupující souhlasí se zpracováním osobních údajů prodávajícím, a to pro účely realizace práv a povinností z kupní smlouvy, pro účely vedení uživatelského účtu a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení kupujícímu.

1.4.      Kupující bere na vědomí, že je povinen své osobní údaje (při registraci, ve svém uživatelském účtu, při objednávce provedené z webového rozhraní obchodu) uvádět správně a pravdivě a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat prodávajícího o změně ve svých osobních údajích.

1.5.      Prodávající prohlašuje, že osobní údaje registrovaných uživatelů použije pouze v rozsahu nezbytném pro úspěšné vyúčtování a dodání objednaného zboží. Prohlašuje, že osobní data neposkytneme třetím osobám a maximálně je chrání proti zneužití. Výjimku tvoří pouze poskytnutí jména, dodací adresy a čísla telefonu přepravní společnosti, které slouží pro doručení konkrétní objednávky.

1.6.      Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem.

1.7.      Kupující potvrzuje, že poskytnuté osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.

1.8.      V případě, že by se kupující domníval, že prodávající nebo zpracovatel provádí zpracování jeho osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života kupujícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může:

1.8.1.   požádat prodávajícího nebo zpracovatele o vysvětlení,

1.8.2.   požadovat, aby prodávající nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci osobních údajů. Je-li žádost kupujícího podle předchozí věty shledána oprávněnou, prodávající nebo zpracovatel odstraní neprodleně závadný stav. Nevyhoví-li prodávající nebo zpracovatel žádosti, má kupující právo obrátit se přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů. Tímto ustanovením není dotčeno oprávnění kupujícího obrátit se se svým podnětem na Úřad pro ochranu osobních údajů přímo.

1.9.      Požádá-li kupující o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu prodávající povinen tuto informaci předat. Prodávající má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

1.10.   Kupující je oprávněn svůj souhlas se zpracováním osobních údajů kdykoliv písemně odvolat na emalové adrese: makir@volny.cz

Internetoví obchod www.relaxacnihudba1.webnode.cz garantuje bezpečnost Vámi poskytnutých dat. Námi zpravované osobní údaje jsou zabezpečeny proti zneužití.

Pokud nakupujete jako fyzická osoba, požadujeme při registraci uvést následující údaje: Jméno a příjmení, adresu pro fakturaci a dodání zboží, telefonické spojení, elektronickou adresu (e-mail). Pokud nakupujete jako právnická osoba požadujeme při registraci uvést následující údaje: Název firmy, adresu pro fakturaci a dodání zboží, IČO, DIČ, telefonické spojení, elektronickou adresu (e-mail).

Tyto informace jsou nezbytné pro Vaši identifikaci jako kupujícího. Slouží k realizaci, provedení nezbytných účetních operací a zaúčtování vaší platby za nakoupené zboží, za účelem správné dodávky zboží a ke komunikaci s Vámi. Vaše osobní data jsou důvěrná a nejsou poskytována žádným subjektům. Internetoví obchod www.relaxacnihudba1.webnode.cz garantuje, že neprodává, nepronajímá ani jinak neposkytuje Vaše data žádné třetí straně. Svou registrací v internetovém obchodu www.relaxacnihudba1.webnode.cz
souhlasíte se:

- zpracováním Vašich osobních údajů společností Internetoví obchod www.relaxacnihudba1.webnode.cz
 k marketingovým účelům. - zasíláním obchodní nabídky na Vaši emailovou adresu (maximální četnost takové nabídky je 6x/rok). Z důvodu, že potřebujeme vyřídit Vaši objednávku, tak zpracováváme Vaše jméno a příjmení, telefon, email atd. a děláme to z toho důvodu, že nám to umožňuje GDPR a osobní údaje budeme zpracovávat, dokud nepřestanete být naším zákazníkem, což nám můžete oznámit na e-mailu.......... makir@volny.cz. 

Odhlášení Vaší emailové adresy je možné na e-mailu: makir@volny.cz.

 

© 2016 Všechna práva vyhrazena.